Legislativa

Tlakové nádoby stabilní, netopené

Tlakovou nádobou stabilní, netopenou se podle ČSN EN 286-1 a ČSN 690010 rozumí každá tlaková nádoba kruhového průřezu o objemu větším než 10 litrů (V) s provozním přetlakem vyšším než 0,07 MPa (p), u níž je hodnota bezpečnostního součinu p.V ≥ 10, (dříve 100 „barlitrů“).

Dle dosud platné ČSN 690010 musí být tyto nádoby doloženy platným pasportem, který vystavuje výrobce, dovozce tlakových nádob nebo osoba s příslušným oprávněním.

Povinná výbava tlakových nádob stabilních:

Podle Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.18/1979 Sb. a zákona č.174/1968 Sb. v platných zněních musí být každá tlaková nádoba – vyhrazené zařízení- opatřena:

 1. uzavírací a vypouštěcí armaturou
 2. tlakoměrem
 3. pojistným zařízením
 4. odvětrávacím zařízením
 5. příslušnou dokumentací prokazující způsobilost tlakové nádoby k provozu v rozsahu dle ČSN 690010-7.2

Vybavení tlakoměrem a pojistným zařízením není třeba, je-li dovolený konstrukční tlak nádoby vyšší než nejvýše dosažitelný tlak zdroje a je-li zároveň vyloučena jakákoliv možnost jiného zvýšení tlaku v nádobě.

Dokumentace – Každá tlaková nádoba musí mít revizní knihu („pasport“) dle ČSN 690010. Nedílnou součástí pasportu je zpráva o výchozí a provozní revizi. Po vyzbrojení tlakové nádoby zákonnou bezpečnostní a měřící armaturou (pojistný ventil a tlakoměr) a uzavírací armaturou, provádí montážní organizace zkoušku provozním tlakem a zamontovanou armaturu zapisuje do pasportu. Pověřený revizní technik tl. nádob vypracovává výchozí revizní zprávu dle ČSN 690012 a tato se stává nedílnou součástí pasportu.
Tzv. „Prohlášení o shodě“ tlakové nádoby je především součástí výrobní dokumentace nádoby. Nesouvisí však s nezbytným provozním předpisem tlakové nádoby.

Tlakoměry jsou dovážené se závitem 1/4″, M20x1,5 apod. a se stupnicí v barech. Podle ČSN 690010-5.2 jsou na vzdušníky osazovány tlakoměry s takovým rozsahem stupnice, aby podle čl. 3.3 uvedené ČSN se měřený pracovní tlak pohyboval ve druhé třetině rozsahu stupnice. Dle článku 3.4. je nejvýše přípustný pracovní tlak z hlediska bezpečnosti nádoby vyznačen na stupnici červenou značkou.

Pojistné ventily musí být voleny tak, aby se otevíraly při dosažení nejvyššího pracovního tlaku, který je pro danou tlakovou nádobu povolen. U přímočinných pojistných ventilů je podle čl.5.1.2 při otevírání pojistného ventilu povoleno krátkodobé překročení nejvyššího pracovního tlaku o 10 %.

Obsluha tlakových nádob

Tlakovou nádobu smí obsluhovat pouze osoba starší 18-ti let, která byla řádně proškolena a protokolárně přezkoušena. Proškolení a prozkoušení obsluhy provádí revizní technik tlakových nádob.

Provoz tlakových nádob se řídí normou ČSN 690012 a návodem na obsluhu a údržbu vystaveným výrobcem případně dovozcem. Provozovatel nádoby je podle této normy povinen do 14-ti dnů od uvedení nádoby do provozu zajistit provedení první provozní prohlídky, která se potom pravidelně opakuje po každém roce provozu.

Nejdéle po 5-ti letech provozu je povinností provozovatele zajistit vnitřní revizi tlakové nádoby a nejpozději po 10-ti letech provozu novou tlakovou zkoušku zkušebním tlakem. Tyto revize zajišťuje revizní technik tlakových nádob stabilních. Je-li nádoba odstavena z provozu na dobu delší než 6 měsíců, nebo došlo-li k přemístění stabilní tlakové nádoby, je nutno před jejím opětovným uvedením do provozu zajistit novou revizi, zpravidla vnější i vnitřní a to nezávisle na době, která uplynula od poslední revize.

Kontrola tlakoměrů a pojistných ventilů

Tlakoměry umístěné na nádobě se kontrolují vynulováním nejméně 1x za tři měsíce, přičemž vynulování se provádí pomocí trojcestného zkušebního kohoutu, namontovaného pod tlakoměrem nebo úplným vypuštěním tlaku z nádoby. Nejpozději 1x za dva roky se provádí kontrolní porovnání provozního tlakoměru se zkušebním kontrolním ocejchovaným tlakoměrem zkušebního tech., nebo na zkušební stolici. Neklesne-li při vynulování ručka tlakoměru pod prvý dílek stupnice, nebo je-li diference při kontrolní tlakové zkoušce vyšší než 5 % rozsahu stupnice kontrolovaného tlakoměru ,musí být tlakoměr vyměněn.

Pojistné ventily se zkouší při provozním tlaku nadlehčením kuželky ventilu.

Pružinové pojistné ventily se takto zkouší nejméně 1x za měsíc. ( platí pro nádoby s pracovním přetlakem do 40 bar t.j. 4 MPa a s teplotou pracovního media do 300°C).

O prováděných zkouškách tlakoměrů a pojistných ventilů je provozovatel (pověřená a přezkoušená obsluha) povinen vést pravidelné kontrolní zápisy do provozního deníku tl. nádoby.

Druhy revizí a zkoušení nádob.

Výchozí revize se provádí před uvedením nádoby do provozu. O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu.

Provozní revize – první provozní revize se provádí do dvou týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby a další pravidelně nejpozději vždy po roce od předchozí provozní prohlídky.

Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinností provozovatele tlakové nádoby.

Provozní revizí se kontroluje zejména:

 • celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje, regulačních uzavíracích a blokovacích zařízení, měřících přístrojů a pod.
 • zda zařízení dle bodu a) jsou udržovány, kontrolovány a zda je vedena předepsaná dokumentace
 • způsob provozu
 • čistota a pořádek v okolí nádoby a bezpečný přístup k nádobám
 • zda jsou výrobní štítky čitelné a nepoškozené
 • zda obsluha splňuje podmínky čl.6 Přílohy

Vnitřní revize – posuzuje se stav nádoby na zevní a vnitřní straně včetně všech výstupů výstroje.Vnitřní revize se provádí ve lhůtě ne delší než 5 let s přihlédnutím ke konstrukci, stavu a stáří nádoby, provoznímu mediu a zvláštním provozním podmínkám.

Zkouška těsnosti se provádí po každé vnitřní revizi a to provozním přetlakem. Provádí se zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky.

Tlaková zkouška se provádí nejpozději 1x za deset let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Provádí se zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:

 • po každé opravě nebo rekonstrukci
 • po provozní přestávce delší než 2 roky, pokud je to na základě vnitřní revize shledáno nutným
 • po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné po překročení nejvyššího provozního tlaku, nebo teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti, nebo mechanických vlastností materiálu stěn nádoby.

Nejdůležitější normy vztahující se k tlakovým nádobám:

ČSN-EN 286-1 jednoduché tlakové nádoby netopené pro vzduch a dusík

Část 1 obsahuje konstrukci, výrobu a zkoušení ( typové zkoušky ) tlak. nádob

ČSN 690010 a ČSN 690012 platí podpůrně k harmonizované normě ČSN-EN 286.1 do doby jejich oficiálního zrušení.

ČSN 690010-1 Všeobecná ustanovení a terminologie .

ČSN 690010-2 Kategorizace nádob námi používané tlakové nádoby pro vzduch jsou zařazeny do kategorie č.4

ČSN 690010-3 Materiál pro výrobu tlakových nádob

ČSN 690010-4.1 Výpočet pevnosti tlakových nádob

ČSN 69 0010-5 Výstroj tlakových nádob

Důležité :

ČSN 690010-5.3 Tlakoměry odstavec 3.6

Doslovný text: Tlakoměr musí být vybaven armaturou umožňující jeho kontrolu za provozu (např.trojcestný kohout ), přičemž trojcestný kohout nesmí být použit pro nádoby 1. kategorie.

ČSN 690010-5.2 Článek 3.6 odstavec 2

Doslovný text: Armaturou umožňující kontrolu nebo výměnu tlakoměru za provozu nemusí být vybaveny nádoby u kterých lze provádět kontrolu tlakoměru po vypuštění tlaku z nádoby.

ČSN 690010-5.4 Pojistné ventily

Odst.4.2.3. Pojistné ventily musí být namontovány tak, aby osa ventilové kuželky byla svislá. Pokud se umístí do jiné polohy, musí být pro tuto polohu konstruovány a tato možnost doložena potvrzením výrobce.