Popis revize či zkoušky

 • Výchozí revize TNS – provádí se vždy u nových před uvedením do provozu, u rekonstruovaných před opětovným uvedením do provozu a u TNS a u kterých došlo ke změně použití nebo přemístění.
 • Provozní revize TNS – prověří se bezpečnost zařízení za provozního tlaku a běžných podmínek. První provozní revize se provádí do 14 dnů od zahájení provozu TNS (v praxi se realizuje výjimečně) a dále ve lhůtě 1x ročně (výjimku tvoří zásobníky LPG a chladící zařízení kde je lhůta stanovena 1x za 2 roky).
 • Vnitřní revize TNS – při této činnosti se ověřuje stav i vnitřního povrchu tlakového celku, korozních jevů a případných usazenin. Provádí se ve lhůtě 1x za 5 let, další případy provádění vnitřních revizí: před rekonstrukcí a po ní, byla-li TNS mimo provoz déle než 2 roky, při sezónním provozu vždy před započetím sezóny, před změnou stlačené látky (média) nebo zhoršení její jakosti, byla-li odstavena z důvodu havarijního stavu.
 • Zkouška těsnosti TNS – se provádí vždy po každé vnitřní revizi.
 • Tlaková zkouška TNS – se provádí nejpozději 1x za deset let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Provádí se zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:

  • po každé opravě nebo rekonstrukci
  • po provozní přestávce delší než 2 roky, pokud je to na základě vnitřní revize shledáno nutným
  • po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné po překročení nejvyššího provozního tlaku, nebo teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti, nebo mechanických vlastností materiálu stěn nádoby.